Glamour Beauty Parfüméria Facebook játékszabályzat

I. A Szervező

Szervező:                 Interlog Kft (a továbbiakban Szervező)
székhelye:                  1139 Budapest, Váci út 95.
cégjegyzékszáma:     01 09 696469
Szervező végzi a Glamour Beauty Parfüméria Facebook nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték – a továbbiakban: Játék – teljes körű lebonyolítását.

A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása a Szervező által, az adatok egyeztetése a Lebonyolítók által fog történni.

 

II. Játékfeltételek

🌷 NYEREMÉNYJÁTÉK 🌷

Hamarosan itt az anyák napja, és mi egy csodálatos nyereményjátékkal készültünk erre az alkalomra! 🥰

Válaszolj helyesen a kérdésünkre és nyerd meg a Nuxe Huile Prodigieuse Bio Neroli Többfunkciós 100 ml-es száraz olaját, ami tökéletes ajándék lehet anyukád számára is! 🎁

Mire utal a termék elnevezésében a „többfunkciós” kifejezés?

🔸  a, a termék arcra, testre és hajra egyaránt használható

🔸  b, a termék naponta többször is használható

🔸  c, a termék több korosztály számára is használható

🧐  Segítséget itt találsz: Huile Prodigieuse® Bio Neroli – Glamour Beauty Webshop

A helyes válaszadók és az oldal kedvelői között kisorsolunk egy 100 ml-es Nuxe Huile Prodigieuse Bio Neroli Többfunkciós száraz olajat!

A játék időtartama: 2023.04.26-05.02. 23:59

Sorsolás: 2023.05.03. 15:00

Játékszabály: www.glamourbeauty.hu/jatekszabalyzat/

 

II/A. A Játékban való részvétel feltételei
A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.
A Játékban nem vehetnek részt Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.glamourbeauty.hu oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

A Szervező üzemelteti a Facebook közösségi hálón a Glamour Beauty Parfüméria hivatalos oldalát, amelyet a www.facebook.com/glamourbeautyparfumeria  alatt található. Amennyiben a Játékos valamelyik poszthoz hozzászól (kommenttel) és képet tölt fel, kifejezett hozzájárulását adja a poszt, valamint kép nyilvánosságra hozatalához továbbá, hogy a profilkép megjelenjen.
A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja

II/B. A Játék menete

A Játékosnak a játékban való részvételhez az alábbiakat szükséges teljesítenie:

  • A posztban feltett kérdésre a helyes válasz megadása

Az a Játékos, aki megtette a fenti lépéseket, részt vesz a Játékban.

A Játék végét követően tanúk jelenlétében, sorsolás útján kerül megnevezésre az 1 db nyertes.

III. A Játék időtartama és a nyeremények

A Játék időtartama: 2023.04.26-05.02. 23:59

Nyeremények:
A Játékosok között 1 db 100 ml-es Nuxe Huile Prodigieuse Bio Neroli Többfunkciós száraz olaj kerül kisorsolásra.

A Nyeremény készpénzre nem váltható.

 

IV. Nyertesek kiválasztása

A Játék végét követően, a fenti feltételt teljesítő Játékosok között az Interlog Kft. munkatársai sorsolják ki a Játék nyerteseit.

Sorsolás időpontja:

2023. május 03. 15:00

 

V. A Nyereményjáték menete, sorsolás

A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:

A Facebook.com közösségi oldalon regisztrált felhasználó Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező hivatalos Facebook oldalán (www.facebook.com/glamourbeautyparfumeria) a Játék bejegyzésnél kitett képhez tartozó komment szekcióban helyesen válaszol a Nyereményjáték posztban feltett kérdésre.

A Játék végeztével a Szervező összesen 1 darab terméket sorsol ki.

A nyertes Játékos által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni.

A sorsolás dátuma: 2023. 05. 03. „socialwinner” számítógépes program segítségével. A sorsolás eredményéről a Szervező az 1 Nyertes Játékos nevét egy bejegyzésben, kommentben teszi közzé a Játék posztja alatt. 

A Nyertes Játékosok további értesítése a Játék sorsolását követő 2 munkanapon belül, a Játék során megadott adatok alapján, a Szervező Facebook oldalán történik. Amennyiben a Nyertes Játékos a megkeresésre nem reagál, nem jelentkezik a nyeremény sorsolását követő 3 munkanapon belül, úgy a nyereményére elveszti a jogát, az a (következő) Pótnyerteshez kerül. A nyeremények további sorsáról (ha egy Nyertes nem jelentkezik a nyereményéért) a „Pótnyertesek” című részben olvasható részletesebb információ. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. nem saját Facebook profillal játszott) eredő elmaradásokért, károkért.

 

VI. A Nyeremények átvétele és az átvétel feltételei

A nyeremények átadására a sorsolást és az azt követő nyertessel előzetesen történő adategyeztetést követően, 15 naptári napon belül, postai vagy futárszolgálaton keresztül kerül sor, a nyertes által megjelölt postacímre történő megküldéssel vagy kiszállítással.

A Nyeremény átadásának feltétele a Nyertesnek a Játék során megadott valós személyes adatainak és elérhetőségeinek igazolása.

A Játék végeztével kisorsolt Nyertesek a következő adatok megadásával vehetik át nyereményüket: teljes név, telefonszám és lakcím, e-mail cím, mely adatok csak és kizárólag a nyeremény átadása miatt szükségesek, a nyeremény átadását követően törlésre kerülnek.

 

VII. Pótnyertesek, a ki nem sorsolt vagy át nem vett nyeremény(ek) kisorsolása

A sorsoláson valamennyi, a Játék részvételi szabályait maradéktalanul teljesítő Játékos részt vesz.

A sorsoláson a Szervező valamennyi, a Játékban felajánlott nyereményre vonatkozóan Pótnyerteseket húz az összes szabályos résztvevő közül arra az esetre, ha az eredeti Nyertes általi átvétel/jelentkezés meghiúsulna. A sorsolás során a kihúzás sorrendje jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, és ebben a sorrendben lesznek a Pótnyertesek jogosultak a nyereményre valamennyi, a sorrendben őket megelőző Nyertes és Pótnyertes kiesése esetén.

A Pótnyerteseket a Szervező csak abban az esetben értesíti, ha jogosulttá válnak a nyereményre.

A Szervező teljes mértékben kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor a Pótnyertes annak tudatában, hogy korábban nem nyert, a Pótnyertes sorsolás eredményéről való értesülést megelőzően nem tartotta be jelen Játékszabályzatot és a későbbi kisorsolás után emiatt nem szerezhet nyereményt.

 

VIII. Személyes adatok kezelése

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó az Interlog Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 95.
; cégjegyzékszám: 01 09 696469; adószám: 10484940-2-41; a továbbiakban: Adatkezelő) által szervezett „Glamour Beauty Parfüméria FAcebook” elnevezésű nyereményjáték (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.
A Játékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért az Interlog Kft. felel, mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi.

 

A, A kezelt személyes adatok köre

Regisztráció esetén és a Játék lebonyolítása során:

  • vezeték- és keresztnév,
  • telefonszám
  • email cím,
  • postai cím (irányítószám, település, utca, házszám),

A Játékba történő regisztráció során a Játékosoknak a fenti személyes adataikat kell megadniuk.

B. Az adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás (e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve, ha a nyeremények átadására a Játék lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását követően törli.

 

C. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet a Játékos a regisztráció során a vonatkozó mező kipipálásával ad meg. Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő részvétellel (az online regisztrációs adatlap kitöltésével) és a vonatkozó mező kipipálásával önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő és az adatfeldolgozók jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kezelje, illetve dolgozzák fel.
A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg.

 

D. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő az Interlog Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 95.
; cégjegyzékszám: 01 09 696469) végzi.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 

E. Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

Az Adatkezelő a Játékos kérésére tájékoztatást ad a Játékos általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

A Játékos jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesítik a Játékost.

A Játékos a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Játékost a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadja: a 1139 Budapest, Váci út 95. postai címen vagy e-mailben a info@glamourbeauty.hu, illetve a következő weboldalon adatai megadásával:  https://glamourbeauty.hu/kapcsolat.

Amennyiben az adatkezelő a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne keresse meg őt marketing kapcsolattartása keretében, direkt marketing üzenetekkel, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címere történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve) 1139 Budapest, Váci út 95 postai címen, vagy e-mailben info@glamourbeauty.hu, illetve a következő weboldalon adatai megadásával: https://glamourbeauty.hu/kapcsolat.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az Adatkezelő a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

A Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

F. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

 

G. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a 1139 Budapest, Váci út 95 postai címre vagy e-mailben info@glamourbeauty.hu illetve a következő weboldalon adatai megadásával: https://glamourbeauty.hu/kapcsolat.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).

Továbbá amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

H. Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

IX. Egyéb rendelkezések

A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

Játékos, Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét teljes mértékben felmentik minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

Szervező kijelentik, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebookkal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.

Budapest, 2023.04.26.